| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Sandra Wissting 12 years, 2 months ago

 

 

 

Kontakt: sandra.wissting@nacka.se  

 

 

Hej!

 

Här arbetar vi med Teknikspanarna, ett arbetsområde i teknik för mellanstadiet. Teknikspanarna reser runt i Sverige och besöker teknikföretag i jakt på nya, spännande kunskapserövringar.

 

Först tittar vi på en film som har ett tekniktema, det är olika teman i varje stad. Sedan gör vi ett uppdrag som teknikspanarna delar ut i slutet av filmen. På den här wikin kommer vi att dokumentera våra uppdrag och det vi lär oss i ord och bild. (Vi kommer också att skriva om vårt arbete i klassens blogg).

 

Uppdragen är:

  1. Lund - Mobil kommunikation
  2. Borås - Texniska textilier
  3. Linköping - Flyg och miljö    Uppdrag onsdag.ppt 
  4. Eskilstuna - Lås och säkerhet
  5. Luleå - Naturresurser

 

Häng med oss på vår teknikresa!


Varför gör vi detta? Här kan du läsa kursplanens mål för teknikämnet:

 

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven

 

– utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen,

– utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss,

– utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval,

– utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling,

– utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor.

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall

 

– kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,

– kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner,

– kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner.

 

Från Skolverket.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.