| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Sandra Wissting 13 years, 11 months ago

 

 

 

Kontakt: sandra.wissting@nacka.se  

 

 

Hej!

 

Här arbetar vi med Teknikspanarna, ett arbetsområde i teknik för mellanstadiet. Teknikspanarna reser runt i Sverige och besöker teknikföretag i jakt på nya, spännande kunskapserövringar.

 

Först tittar vi på en film som har ett tekniktema, det är olika teman i varje stad. Sedan gör vi ett uppdrag som teknikspanarna delar ut i slutet av filmen. På den här wikin kommer vi att dokumentera våra uppdrag och det vi lär oss i ord och bild. (Vi kommer också att skriva om vårt arbete i klassens blogg).

 

Uppdragen är:

  1. Lund - Mobil kommunikation
  2. Borås - Texniska textilier
  3. Linköping - Flyg och miljö    Uppdrag onsdag.ppt 
  4. Eskilstuna - Lås och säkerhet
  5. Luleå - Naturresurser

 

Häng med oss på vår teknikresa!


Varför gör vi detta? Här kan du läsa kursplanens mål för teknikämnet:

 

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven

 

– utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen,

– utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss,

– utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval,

– utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling,

– utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor.

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall

 

– kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,

– kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner,

– kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner.

 

Från Skolverket.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.